The wishlist name can't be left blank

Regulamin


Regulamin księgarni internetowej Grupy MAC SA
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

 

1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników korzystających z księgarni internetowej Grupy MAC Spółka Akcyjna (dalej GM) z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 Kielce dostępnej na stronie www.ksiegarnia-edukacyjna.pl

2. Użytkownicy zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania. Korzystanie przez Użytkowników z księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

§ 2. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące słowa oznaczają:

 • Klient - to zalogowany do Księgarni Edukacyjnej Grupy MAC S.A. Użytkownik, Księgarz, Placówka Oświatowa - opisany szczegółowo poniżej rodzaj kupującego:
  a) Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na Towary w księgarni internetowej GM, dostępnej na stronie internetowej  www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
  b) Księgarz – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą składająca zamówienie na Towary w księgarni internetowej GM, dostępnej na stronie internetowej na podstawie umowy handlowej zawartej z GM
  c) Placówka Oświatowa – placówka prowadząca działalność oświatową tj. szkoły, przedszkola
 • GM – oznacza Grupa MAC Spółka Akcyjna., z siedzibą w Kielcach 25-561, pod adresem ul. Witosa 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000047059, legitymująca się nr NIP 657 008 22 45, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (opłacony w całości).
 • Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Klienta w czasie logowania się do księgarni internetowej GM.
 • Sklep - księgarnia internetowa GM dostępna na stronie www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
 • E-faktura - dokument sprzedaży wysyłany w formie elektronicznej na podany przez Klienta, podczas składania zamówienia, adres e-mail.
 • Towary elektroniczne, Treść cyfrowa, Usługa cyfrowa – to towary, których nie dostarczamy fizycznie do Konsumenta, są one w formie cyfrowej, do pobrania, odsłuchania czy w formie dostępu do wydarzenia on-line za pośrednictwem platformy internetowej lub innego urządzenia elektronicznego ( tablet, komputer, czytnik, telefon) towary te to: e-booki, e-puby, mobi, dostęp do dziennika elektronicznego, dostęp do szkolenia on-line, dostęp do konferencji on-line.
 • Konsultant Oświatowy – pracownik działający na zlecenie Grupy MAC w celu kontaktu, obsługi oferty i zamówień dla Placówek Oświatowych
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz zawierania Umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 

 

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i założenie konta Klienta.

   a) Klient może założyć konto samodzielnie i jest ono aktywne po dokończeniu procesu rejestracji w Sklepie.

   b) Księgarz może założyć konto samodzielnie i zostanie ono aktywowane przez Dział Obsługi Klienta, po zatwierdzeniu warunków handlowych zgodnych z zawartą przez strony umową określającą formę i termin płatności, prawo zwrotu, warunki rabatowe.

   c) Placówka Oświatowa w celu założenia konta musi skontaktować się z Konsultantem Oświatowym odpowiadającym za jej teren. Konsultant wprowadzi do bazy Sklepu placówkę, powiadomienie o utworzeniu placówki i możliwości składania zamówień zostanie wysłane mailem na adres podany do rejestracji placówki. Baza Konsultantów Oświatowych znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.mac.pl/kontakt

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się w zapisami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Klient zobowiązuje się do:

     a) Korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Klienta.

     b) Niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta GM lub utraty danych będących w posiadaniu GM.

     c) Wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.

     d) Korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów GM.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

  

§ 4. Wymagania techniczne

 

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia: połączenie z siecią Internet.   

  

§ 5. Sposób porozumiewania się z Klientem

 

GM porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonu lub pisemnie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej pod adresem https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/contact jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.

 

§ 6. Rejestracja i logowanie

 

1. Przez prawidłowe zalogowanie się do Sklepu, Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Zalogowanie się jest możliwe:

a) po zarejestrowaniu się przez Klienta, oraz

b) dokonaniu aktywacji konta.

3. Rejestracja polega na wpisaniu:

a) Adresu e-mail Klienta,

b) Hasła,

4. Po przesłaniu danych, o których mowa w ust. 3, Klient w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania się, na podany przez siebie adres email, otrzyma link aktywujący za pomocą, którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji.

5. Po dokonaniu rejestracji, oraz aktywacji konta logowanie się do sklepu internetowego GM będzie polegało na wpisywaniu adresu email Klienta, oraz Hasła.  

 

§ 7. Towary

 

1. Klienci po prawidłowym zalogowaniu się do sklepu internetowego GM mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w ofercie GM, w skład, których wchodzą:

 • książki,
 • filmy,
 • artykuły muzyczne,
 • pomoce dydaktyczne,
 • elementy wyposażenia wnętrz,
 • multimedia,
 • produkty elektroniczne tj: Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe

- zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Towarami

2. Zakres dostępnych Towarów może ulec zmianie, w szczególności z powodu:

 • rozszerzenia oferty Towarów,
 • wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów.  

 

§ 8. Wyszukiwarka

 

1. W celu złożenia zamówienia Klient może skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych Towarów poprzez wskazanie jednej z następujących danych:

 • Imię i nazwisko autora,
 • Tytuł,
 • Wydawnictwo,
 • Cykl\ Serię wydawniczą,
 • Inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym Towarem.

  

§ 9. Procedura składania zamówień

 

1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu. Każdy Klient ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

2. Sklep przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Dokonując zamówienia Klient wybiera konkretne Towary, wskazuje ich ilość, a następnie klika na ikonę „Dodaj do koszyka”.

4. Klient dokonuje zakupu Towarów na warunkach ustalonych z Konsultantem Oświatowym lub Działem obsługi Klienta. Warunki handlowe przypisane są każdemu Klientowi na jego koncie w sklepie. 

5. W trakcie wyboru przez Klienta Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary klikając na ikonę „Koszyk”.

6. Jeżeli Klient będzie chciał zrezygnować z niektórych wybranych przez siebie Towarów, powinien kliknąć ikonę „Usuń", przy towarach z których chce zrezygnować.

7. W przypadku zamówienia Pakietu (zestawu kilku Towarów lub ) Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia jedynie w odniesieniu do Pakietu jako całości zaznaczając Pakiet, a następnie klikając ikonę „Usuń”.

8. Po dokonaniu wyboru Towarów Klient powinien kliknąć w ikonę „Dalej”, a następnie powinien wpisać lub wybrać z wcześniej uzupełnionej listy adres na który ma być dostarczone zamówienie. 

9. Następnie Klient powinien kliknąć w ikonę „Dalej” i wybrać jeden ze wskazanych tam sposobów zapłaty.

10. Po dokonaniu wyboru formy płatności Klient powinien kliknąć w ikonę „Dalej”, która umożliwia dostęp do całości informacji dotyczących zamówienia.

11. W celu potwierdzenia zamówienia Klient powinien kliknąć „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

12. Jeśli Klient wybrał formę płatności PayU, to zostanie przekierowany do strony PayU gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.

13. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane przez GM w ciągu 48 h/w dni robocze od otrzymania zamówienia przez GM. Wyjątek stanowią produkty elektroniczne i e-booki, do których odnoszą się postanowienia § 18 oraz § 19.

14. Za zakupione Towary zostanie wystawiona każdemu Klientowi E-faktura, która zostanie dostarczona na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podany w procesie składania zamówienia, a w przypadku Placówek Oświatowych według poniższego klucza:

a) e-mail Osoby kontaktowej jeżeli na zamówieniu płatnikiem jest Rada Rodziców,

b) e-mail Zleceniodawcy jeżeli na zamówieniu płatnikiem jest organ administracji publicznej (Gmina, Miasto, Powiat itp.),

c) e-mail Płatnika w każdym innym przypadku.

  

§ 10. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszym Regulaminem, zmiany zamówienia, jak również jego anulowania Klient może dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 41 366 55 55. Zmiany lub anulowania zamówienia Klient może dokonać jedynie do momentu wysłania przez GM zamówienia.

2. Zmiany zamówienia mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w przypadku płatności on-line lub kartą kredytową. Zwrot należności dla  Klientów, którzy dokonali płatności przelewem tradycyjnym w oddziale banku, na poczcie lub innym punkcie opłat nastąpi na konto podane przez Klienta drogą mailową wraz z dyspozycją anulacji zamówienia.

3. W przypadku zmiany bądź anulowania zamówienia dotyczącego e-booka czy innej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej obowiązują zasady opisane w § 17 Regulaminu.

4. Postanowienia dotyczące anulowania lub zmiany zamówienia pozostają bez uszczerbku dla przysługującego konsumentom i Przedsiębiorcom na prawach konsumenta prawa zwrotu towaru określonego w § 17 Regulaminu.  

  

§ 11. Cena

 

1. Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.

2. Wskazane ceny Towarów:

a) Podawane są w złotych polskich,

b) Zawierają podatek VAT,

c) Nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.

d) Przekreślone ceny wyświetlane przy produktach w sklepie są cenami katalogowymi, od nich odliczany jest podany na karcie każdego produktu procentowy rabat obowiązujący przy produktach promocyjnych w Księgarni Edukacyjnej, wskazana cena katalogowa jest stałą obowiązującą ceną katalogową bądź ceną produktu powyżej ostatnich 30 dni.

 

§ 12. Koszty przesyłki  

 

1. W zależności od wartości Towarów w Zamówieniu Klient może być obciążony kosztami dostawy Towarów.

2. Informacja o kosztach dostawy Towarów udostępniona będzie w toku składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy Towarów są uzależnione od rodzaju kupującego, wartości zamówienia, sposobu dostawy zakupionych Towarów oraz wynikają z ustalonych warunków handlowych.

4. Ogólne warunki naliczania kosztów wysyłki znajdują się w zakładce wysyłka (https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/wysylka)

  

§ 13. Płatności  

 

1. Sposób płatności za zamówione Towary jest uzależniony od rodzaju kupującego oraz wynika z ustalonych warunków handlowych.

2. Dokonując zakupów w sklepie internetowym GM Użytkownik może wybrać metody płatności zgodne z załącznikiem nr 1.

3. Dokonując zakupów w sklepie internetowym GM Księgarz/ Placówka Oświatowa może wybrać metody płatności zgodne z załącznikiem nr 2.

4. Jeżeli nie ma towaru to Dział Obsługi Klienta GM poinformuje o tym klienta i udzieli informacji na temat możliwej daty dostawy i zaproponuje do wyboru:

a) częściową realizację zamówienia

b) rezygnację z całości zamówienia  

  

§ 14. Realizacja zamówień

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamówienie opłacone przez Bezgotówkowe płatności internetowe PayU.pl zostanie wysłane w ciągu 48 godzin po wpływie pieniędzy na konto PayU.pl a zamówienie z formą płatności „płatność przy odbiorze” zostanie wysłane w ciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia.

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia administrator  poinformuje o tym Klienta. GM nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

3. Stany magazynowe sklepu internetowego zmieniają się dynamicznie. W związku z tym informujemy, iż może zaistnieć sytuacja, w której zamówiony towar będzie niedostępny w chwili opłacenia bądź realizacji zamówienia. W takim przypadku GM dokona niezwłocznie zwrotu środków wpłaconych na poczet brakującego towaru.

4. Zamówione przez Klienta Towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Klienci mający dostęp do Sklepu z terytorium niebędącym w granicach RP, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.  

  

§ 15. Zastrzeżenia GM

 

1. GM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

2. GM zastrzega możliwość przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego, ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.

3. GM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.

4. GM nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Klient korzysta ze Sklepu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, 

b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta, niezależnie od przyczyny która to spowodowała,

c) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Klienta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,

d) ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych. 

  

§ 16. Procedura reklamacji

 

1. GM ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.

2. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu, realizacji zamówień oraz niezgodności zamówionego towaru z umową.

3. Reklamacje dotyczące zamówień należy zgłosić na adres email: reklamacje@ksiegarnia-edukacyjna.pl

4. Reklamacje będą rozpatrywane:

     a) w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Konsumentów,

     b) w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.

Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, GM w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. GM niezwłocznie powiadomi Klienta o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.

6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Klienta Towaru do reklamacji należy dołączyć wydruk E-faktury zakupu.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wyglądem towarów dostarczonych a ich wyglądem przedstawionym na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

 

§ 17. Zwrot Towarów

 

Klientowi będącemu konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo zwrotu Towaru na następujących zasadach:

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od:

            a) dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta (lub przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, inną niż przewoźnik) – w przypadku Towaru na fizycznym nośniku

            b) dnia zawarcia umowy – w przypadku e-booków

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować GM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy GM zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GM) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GM została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności GM dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

5. GM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz GM, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował GM o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Zwracany towar, wraz z dowodem jego zakupu, należy dostarczyć na adres Magazynu, z którego nastąpiła realizacja zamówienia. Towar należy odesłać na adres: Grupa MAC S.A. ul. Zagnańska 119, 25-560 Kielce

8. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Towarów i Usług cyfrowych, w formie e-booka, e-puba, mobi, dostępu do dziennika elektronicznego jeżeli spełnianie świadczenia (np. umożliwienie pobrania e-booka) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GM o utracie prawa odstąpienia od umowy, a e-book został faktycznie pobrany.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

 

§ 18.Warunki szczególne korzystania z Towarów i Usług cyfrowych

 

1. Wszystkie Towary i Usługi cyfrowe udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody GM jest zabronione.

2. Towary i Usługi cyfrowe dostępne w Sklepie są zabezpieczone w celu korzystania z nich zgodnie z regulaminem. Szczegóły zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych Towarów.

3. W przypadku niektórych Towarów i Usług cyfrowych zamawianych w Sklepie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a dostawcą takiego oprogramowania.

 

 

§ 19. Warunki szczególne korzystania z e-booków

 

1. W przypadku e-booków sposobem dostawy zamówionego Towaru jest pobranie go przez Klienta drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy, którego następowało będzie pobieranie lub przeglądanie online. Podczas składania zamówienia Klient może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania Towaru, mając do wyboru kilka możliwości (np. przeglądanie online, pobranie pliku PDF), z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą być aktywne dla danego e-booka.

2. GM udziela Klientowi 1-rocznej licencji na korzystanie z nabytych e-booków, w tym na jednorazowe zwielokrotnienie e-booków nabywanych w wersji „do pobrania” na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału. W przypadku upływu okresu licencyjnego, ponowne korzystanie z e-booka jest możliwe jedynie poprzez ponowne jego zakupienie, o ile jeszcze będzie dostępny w ofercie Sklepu.

3. Każdy e-book sprzedawany w Sklepie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Klienta, będącego jego nabywcą. Klient nabywający e-book w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego e-booka tego oznaczenia.  

 

§ 20. Ochrona danych osobowych  

 

1. ADMINISTRATOREM DANYCH Księgarni Edukacyjnej jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach pod adresem: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990  

2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

         - listownie na adres: Grupa MAC S.A. Księgarnia Edukacyjna, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce,

         - poprzez formularz kontaktowy na stronie www.ksiegarnia-edukacyjna.pl,

         - przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@ksiegarnia-edukacyjna.pl,

         - dzwoniąc do nas na numer telefonu: 41 366 55 55

 

GM jest spółką matką grupy kapitałowej, w skład której wchodzą oprócz niej m.in.:

        - Wydawnictwo JUKA -91 sp. z o.o.

        - MAC Konsultanci Oświatowi sp. z o.o.

        - Poltext sp. z o.o.

        - MAC Inwestycje sp. z o.o.

        - MAC Przedszkole sp. z o.o.  

 

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem danych - Grupą MAC SA. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl

 

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

3.1  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

         a) zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b) RODO),

         b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,

         c) marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy MAC S.A. oraz podmiotów współpracujących z Grupą MAC S.A., działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

         d) realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

         e) udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze GM, w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

         f) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

         g) rozpatrywania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA  

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie. Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz  zamówionymi produktami i usługami.

 

5. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

         a) upoważnieni pracownicy administratora danych,

         b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

         c) podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (TJ. POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY)

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych innych podmiotów z Grupy MAC S.A. lub podmiotów wymienionych w zgodzie, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę.

4. Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy MAC S.A. lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

 

8. ZASADY GROMADZENIA DANYCH  

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

 

9. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

1. Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

2. Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

5. Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.  

 

§ 21. Polityka Cookies  

 

1. Serwis www.ksiegarnia-edukacyjna.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel  Serwisu www.ksiegarnia-edukacyjna.pl Grupa MAC S.A. z siedzibą pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 Kielce.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

         a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

         b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienta Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

         c) utrzymanie sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

         a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

         b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

         c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

         d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

         e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

         f) „zewnętrzne” administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi  analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.  

 

 

§ 22. Własność przemysłowa

Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga etc. Zamieszczone na stronie należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.  

 

§ 23. Kodeks Dobrych Praktyk

1. GM stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.

2. Kodeks, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Izby Książki pod adresem: http://www.pik.org.pl/pages/11/sekcja-wydawcow-edukacyjnych  

 

§ 24. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.ksiegarnia-edukacyjna.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg. właściwości ogólnej.

4. GM uprawniona jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

     a) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,

     b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,

     c) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 21.11.2023

 

Regulamin sklepu obowiązujący do 20.11.2023

Regulamin konkursu „Samochody przyszłości z Jada Fast&Furious!”