The wishlist name can't be left blank

Regulamin zwrotów i reklamacji

Procedura zwrotów

 

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu Towaru na następujących zasadach:

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od:

            a) dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta (lub przez osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik) – w przypadku Towaru na fizycznym nośniku

            b) dnia zawarcia umowy – w przypadku e-booków

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować GM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy GM zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GM) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GM została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności GM dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.

5. GM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać rzecz GM, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował GM o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Zwracany towar, wraz z dowodem jego zakupu, należy dostarczyć na adres Magazynu, z którego nastąpiła realizacja zamówienia: - towar należy odesłać na adres: Grupa MAC S.A. ul. Zagnańska 119, 25-560 Kielce

8. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Użytkownik  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Towarów w formie e-booka, e-puba, mobi, dostępu do dziennika elektronicznego jeżeli spełnianie świadczenia (np. umożliwienie pobrania e-booka) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GM o utracie prawa odstąpienia od umowy, a e-book został faktycznie pobrany.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.  

 

Procedura reklamacji

 

1. GM ma obowiązek dostarczyć Towary bez wad.

2. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu, realizacji zamówień oraz wad technicznych zamówionego towaru.

3. Reklamacje dotyczące zamówień należy zgłosić na adres email: reklamacje@ksiegarnia-edukacyjna.pl

4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez GM. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, GM w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. GM niezwłocznie powiadomi Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Użytkownika Towaru  do reklamacji należy dołączyć kserokopię faktury zakupu.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wyglądem towarów dostarczonych a ich wyglądem przedstawionym na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/