Regulamin

Regulamin księgarni internetowej Grupy MAC S.A.

 

Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się co następuje:

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Użytkowników korzystających z księgarni internetowej Grupy MAC Spółka Akcyjna (dalej GM) z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 Kielce dostępnej na stronie www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
 2. Użytkownicy zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania. Korzystanie przez Użytkowników z księgarni internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu następujące słowa oznaczają:

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na Towary w księgarni internetowej GM, dostępnej na stronie internetowej 
  www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
 • GM – oznacza Grupa MAC Spółka Akcyjna., z siedzibą w Kielcach 25-561, pod adresem ul. Witosa 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000047059, legitymująca się nr NIP 657 008 22 45, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (opłacony w całości).
 • Hasło – alfanumeryczny ciąg znaków identyfikujących Użytkownika w czasie logowania się do księgarni internetowej GM.
 • Sklep - księgarnia internetowa GM dostępna na stronie www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
 • Towary elektroniczne – e-booki, e-puby, mobi, dostęp do dziennika elektronicznego.

 

§ 3. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do:
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. 
  W przypadku otrzymania przez GM zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, GM jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wskazanych danych. W celu uniknięcia wątpliwości GM podkreśla, iż nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, których treść posiada charakter bezprawny.
 1.  
  1. korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich w hasło Użytkownika,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta GM lub utraty danych będących w posiadaniu GM,
  3. wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.
  4. korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub interesów GM.

 

§ 4. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia: połączenie z siecią Internet. 

 

§ 5. Sposób porozumiewania się z użytkownikiem

GM porozumiewa się z Użytkownikiem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonu lub pisemnie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej pod adresem https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/o-sklepie/contact.php, jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.

 

§ 6. Rejestracja i logowanie

 1. Przez prawidłowe zalogowanie się do Sklepu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 1. Zalogowanie się jest możliwe:
  1. po zarejestrowaniu się przez Użytkownika, oraz
  2. dokonaniu aktywacji konta.
 2. Rejestracja polega na wpisaniu:
  1. Adresu e-mail Użytkownika,
  2. Hasła,
 3. Po przesłaniu danych, o których mowa w ust. 3, Użytkownik w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania się, na podany przez siebie adres email, otrzyma link aktywujący za pomocą, którego powinien dokonać potwierdzenia rejestracji.
 4. Po dokonaniu rejestracji, oraz aktywacji konta logowanie się do sklepu internetowego GM będzie polegało na wpisywaniu adresu email Użytkownika, oraz Hasła.

 

§ 7. Towary

 1. Użytkownicy po prawidłowym zalogowaniu się do sklepu internetowego GM mogą składać zamówienia na towary znajdujące się w ofercie GM, w skład, których wchodzą:
  • książki,
  • filmy,
  • artykuły muzyczne,
  • pomoce dydaktyczne,
  • elementy wyposażenia wnętrz,
  • multimedia,
  • produkty elektroniczne

- zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Towarami”

 1. Zakres dostępnych Towarów może ulec zmianie, w szczególności z powodu:
  • rozszerzenia oferty Towarów,
  • wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów.

 

§ 8. Wyszukiwarka

 1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej wyszukanie konkretnych Towarów poprzez wskazanie jednej z następujących danych:
  • Imię i nazwisko autora,
  • Tytuł,
  • Wydawnictwo
  • Cykl\ Serię wydawniczą
  • Inne słowa kojarzące się z wyszukiwanym Towarem.
 2. W celu dokładniejszego wyszukania Użytkownik może skorzystać z Wyszukiwarki zaawansowanej.

 

§ 9. Procedura składania zamówień

 1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik ma możliwość i obowiązek zapoznania się z pełną treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienia składane w Sklepie mogą być realizowane z dwóch odrębnych magazynów „Magazyn księgarni” i „Magazyn zewnętrzny”. Użytkownik składając zamówienie będzie widział, które pozycje z którego magazynu mogą zostać zrealizowane.
 3. Dokonując zamówienia Użytkownik wybiera konkretne Towary, wskazuje ich ilość, a następnie klika na ikonę „Dodaj do koszyka”.
 4. W trakcie wyboru przez Użytkownika Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary klikając na ikonę „Koszyk”.
 5. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zrezygnować z niektórych wybranych przez siebie Towarów, powinien kliknąć ikonę „Usuń", przy towarach z których chce zrezygnować
 6. W przypadku zamówienia Pakietu (zestawu kilku Towarów) Użytkownik może zrezygnować ze złożonego zamówienia jedynie w odniesieniu do Pakietu jako całości zaznaczając Pakiet, a następnie klikając ikonę „Usuń”.
 7. Jeżeli zamówienie zawiera produkty, które znajdują się w dwóch magazynach „Magazyn księgarni” i „Magazyn zewnętrzny”, to zamówienie zostanie rozbite na  dwa zamówienia. Użytkownik będzie widział na monitorze dwa podsumowania, gdyż konieczne będzie rozbicie opłat za zamówienie w związku z wysyłką z dwóch magazynów.
 8. Po dokonaniu wyboru Towarów Użytkownik powinien kliknąć w ikonę „Dalej”, a następnie powinien wpisać lub wybrać z wcześniej uzupełnionej listy:
  • adres na który ma być dostarczone zamówienie,
  • adres na który powinna być wystawiona faktura.
 9. Następnie Użytkownik powinien kliknąć w ikonę „Dalej” i wybrać jeden ze wskazanych tam sposobów zapłaty – dotyczy Użytkowników zalogowanych.
 10. Po dokonaniu wyboru formy płatności Użytkownik powinien kliknąć w ikonę „Dalej”, która umożliwia dostęp do całości informacji dotyczących zamówienia.
 11. W celu potwierdzenia zamówienia Użytkownik powinien kliknąć „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 12. Jeśli Użytkownik wybrał formę płatności płatności PAYu, to zostanie przekierowany do strony Payu gdzie będzie mógł dokonać płatności za zamówienie.
 13. W przypadku zamówień realizowanych z dwóch magazynów „Magazyn księgarni” 
  i „Magazyn zewnętrzny”, Użytkownik będzie miał widoczne dwa przyciski do dokonania zapłaty za zamówienia.
 14. Złożone przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane przez GM w ciągu 48 h/w dni robocze od otrzymania zamówienia przez GM. Wyjątek stanowią produkty elektroniczne i e-booki, do których odnoszą się postanowienia § 18 oraz § 19.

 

§ 10. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszym Regulaminem, zmiany zamówienia, jak również jego anulowania Użytkownik może dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 801-802-102. Zmiany lub anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać jedynie do momentu wysłania przez GM zamówienia.
 2. Zmiany zamówienia mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w przypadku płatności on-line lub kartą kredytową. Zwrot należności dla  Klientów, którzy dokonali płatności przelewem tradycyjnym w oddziale banku, na poczcie lub innym punkcie opłat nastąpi na konto podane przez Klienta drogą mailową wraz z dyspozycją anulacji zamówienia.
 3. Nie ma możliwości zmiany bądź anulowania zamówienia dotyczącego e-booka raz pobranego i uruchomionego na nośniku informacji w formie pliku PDF lub przeglądanego online.
 4. Postanowienia dotyczące anulowania lub zmiany zamówienia pozostają bez uszczerbku dla przysługującego konsumentom prawa zwrotu towaru określonego w § 17 Regulaminu.

 

§ 11. Cena

 1. Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.
 2. Wskazane ceny Towarów:

a)       Podawane są w złotych polskich,

b)       Zawierają podatek VAT,

c)       Nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia.

d)       Przekreślone ceny wyświetlane przy produktach w sklepie są cenami katalogowymi, od nich odliczany jest podany 8% rabat obowiązujący w Księgarni Edukacyjnej.

 

§ 12. Koszty przesyłki

I. Koszty przesyłki są następujące:

1. Kurier 

Dla zamówień z „Magazynu księgarni” o wartości:

a) poniżej 95 zł (w cenach realizacji) – 9,90 zł z VAT

b) powyżej 95 zł (w cenach realizacji)  – dostawa gratis!

 

2. Paczkomaty In post 

Dla zamówień z „Magazynu księgarni” o wartości:

a) poniżej 95 zł (w cenach realizacji) – 10,50 zł + VAT

b) powyżej 95 zł (w cenach realizacji)  – dostawa gratis!

 

3. Informacja o aktualnej wysokości kosztów przesyłki jest dostępna także przy wyborze form płatności oraz po zatwierdzeniu zamówienia zgodnie z § 8 ust. 11.

 

 

 

 

§ 13. Płatności

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym GM można wybrać następujące
  płatności:
  1. Płatność przy odbiorze (zapłata za przesyłkę następuje gotówką w momencie jej dostarczenia – bezpośrednio kurierowi) Płatność przy odbiorze jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych w księgarni.
  2. Bezgotówkowe płatności internetowe IAI Shop
  3. Bezgotówkowe płatności internetowe PayU.pl

-  karta płatnicza: Karta VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl i wiele innych 
przelew on-line: mTransfer (mBank), Przelew24 (BZWBK), Płacę z Nordea (Bank Nordea), Pekao24Przelew (Pekao SA), Płacę z Inteligo (PKO BP Inteligo), MultiTransfer (MultiBank), Płacę z BPH (bank BPH), Płacę z PKO BP (Bank PKO BP),ING Bank Śląski, Płać z iPKO, Przelew z Polbank, Przelew z Millennium, Przelew z Kredyt Bank, Przelew z BGŻ, Przelew z Deutsche Bank, Przelew z Raiffeisen Bank, Przelew z Citibank, Płać z Alior Bankiem

 1. Do serwisu PayU.pl przesyłane są informacje dotyczące: danych teleadresowych osoby składającej zamówienie (lub osoby dokonującej płatności), numeru zamówienia oraz końcowej wartości zamówienia (koszt towaru + koszt dostawy). Po pomyślnej autoryzacji należność za zamówienie zostanie pobrana i powiązana z zamówieniem.
 1. Wszystkie informacje o płatności przesyłane są za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Autoryzacja karty kredytowej oraz wszystkie informacje o karcie przekazywane są bezpośrednio pomiędzy klientem oraz serwisem autoryzacyjnym platnosci.pl.
 2. Korzystając z bezgotówkowej płatności internetowej  PayU.pl Klient nie może zmienić zamówienia. Może natomiast anulować zamówienie i złożyć nowe, za które musi zapłacić ponownie. Nadpłata z pierwszego będzie klientowi zwrócona na  konto w terminie 14 dni.
 3. Jeżeli nie ma towaru to Dział Obsługi Klienta GM poinformuje o tym klienta i udzieli informacji na temat możliwej daty dostawy i zaproponuje do wyboru:

a)       częściową realizację zamówienia

b)       rezygnację z całości zamówienia

 

§ 14. Realizacja zamówień

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zamówienie opłacone przez Bezgotówkowe płatności internetowe PayU.pl zostanie wysłane w ciągu 48 godzin po wpływie pieniędzy na konto PayU.pl a zamówienie z formą płatności „płatność przy odbiorze” zostanie wysłane w ciągu 48 godzin po złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia administrator  poinformuje o tym Klienta. GESA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie było możliwe nawiązanie kontaktu z+ Klientem.
 3. Stany magazynowe sklepu internetowego zmieniają się dynamicznie. W związku z tym informujemy, iż może zaistnieć sytuacja, w której zamówiony towar będzie niedostępny w chwili opłacenia bądź realizacji zamówienia. W takim przypadku GESA dokona niezwłocznie zwrotu środków wpłaconych na poczet brakującego towaru.
 4. Zamówione przez Użytkownika Towary wysyłane są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Użytkownicy mający dostęp do Sklepu z terytorium niebędącym w granicach RP, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym na terytorium, z którego korzystają z Serwisu.

 

§ 15. Zastrzeżenia GM

 1. GM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 2. GM zastrzega możliwość przejściowych utrudnień w funkcjonowaniu sklepu internetowego, ze względu na prace konserwacyjne lub prace związane z jego modyfikacją.
 3. GM nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.
 4. GM nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny która to spowodowała,
  3. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
  4. ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

 

§ 16. Procedura reklamacji

 1. GM ma obowiązek dostarczyć Towary bez wad
 2. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu, realizacji zamówień oraz wad technicznych zamówionego towaru.
 3.  Reklamacje dotyczące zamówień z:

a)      „Magazynu księgarni” powinien zgłosić na adres email: reklamacje@ksiegarnia-edukacyjna.pl

b)      „Magazynu zewnętrznego” powinien zgłosić na adres email: dok@osdw.pl

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez GM/OSDW Azymut. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, GM/ OSDW Azymut 
  w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. GM/ OSDW Azymut niezwłocznie powiadomi Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika 
  w reklamacji.
 3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Użytkownika Towaru 
  do reklamacji należy dołączyć kserokopię faktury zakupu.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wyglądem towarów dostarczonych a ich wyglądem przedstawionym na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 17. Zwrot Towarów

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu Towaru na następujących zasadach:

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od:

a)      dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta (lub przez osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik) – w przypadku Towaru na fizycznym nośniku

b)      dnia zawarcia umowy – w przypadku e-booków

 1. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować GM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy GM zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GM) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GM została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności GM dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 4. GM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 5. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać rzecz GM, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował GM o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Zwracany towar, wraz z dowodem jego zakupu, należy dostarczyć na adres Magazynu, z którego nastąpiła realizacja zamówienia:

a)      Magazyn księgarni (wystawca faktury Grupa MAC S.A.)

- towar należy odesłać na adres: Grupa MAC S.A. ul. Zagnańska 119, 25-560 Kielce

b)      Magazyn zewnętrzny (wystawca faktury OSDW Azymut Sp. z o.o.)

- towar należy odesłać na adres: OSDW Azymut, 95-010 Stryków, Smolice 1 I

 1. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Użytkownik  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Towarów w formie e-booka, e-puba, mobi, dostępu do dziennika elektronicznego jeżeli spełnianie świadczenia (np. umożliwienie pobrania e-booka) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez GM o utracie prawa odstąpienia od umowy, a e-book został faktycznie pobrany.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 18. Warunki szczególne korzystania z Towarów elektronicznych

 1. Wszystkie Towary elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody GM jest zabronione.
 2. Towary elektroniczne dostępne w Sklepie są zabezpieczone w celu korzystania z nich zgodnie z regulaminem. Szczegóły zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od formatu zamawianych Towarów.
 3. W przypadku niektórych Towarów zamawianych w Sklepie wymagane jest zainstalowanie stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania.  

 

§ 19. Warunki szczególne korzystania z e-booków

 1. W przypadku e-booków sposobem dostawy zamówionego Towaru jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy, którego następowało będzie pobieranie lub przeglądanie online. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania Towaru, mając do wyboru kilka możliwości (np. przeglądanie online, pobranie pliku PDF), z zastrzeżeniem, że nie wszystkie muszą być aktywne dla danego e-booka.
 2. GM udziela Użytkownikowi 1-rocznej licencji na korzystanie z nabytych e-booków, w tym na jednorazowe zwielokrotnienie e-booków nabywanych w wersji „do pobrania” na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału. W przypadku upływu okresu licencyjnego, ponowne korzystanie z e-booka jest możliwe jedynie poprzez ponowne jego zakupienie, o ile jeszcze będzie dostępny w ofercie Sklepu.
 3. Każdy e-book sprzedawany w Sklepie personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię, poprzez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika, będącego jego nabywcą. Użytkownik nabywający e-book w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego e-booka tego oznaczenia.

 

§ 20. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GM.
 2. GM uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, którzy jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, przez GM.
 3. GM zobowiązuje się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę bazy danych osobowych uzyskanych od Użytkowników, w szczególności do:
  1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem lub skopiowaniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  2. przetwarzania danych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie upoważnianie, które zostaną zapoznane z treścią przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 
  4. zachowania ich w tajemnicy, w tym także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy.
  5. Dla uniknięcia wątpliwości GM potwierdza, iż otrzymane dane osobowe Użytkowników wykorzysta jedynie w celu realizacji i obsługi zamówień.

 

§ 21. Polityka cookies

 1. Serwis www.ksiegarnia-edukacyjna.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel  Serwisu www.ksiegarnia-edukacyjna.pl Grupa MAC S.A. z siedzibą pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 Kielce.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. „zewnętrzne” administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi  analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§ 22. Własność przemysłowa

Nazwy firm, ich znaki towarowe, loga etc. Zamieszczone na stronie należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

 

§ 23. Kodeks Dobrych Praktyk

 1. GM stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki.
 2. Kodeks, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Polskiej Izby Książki pod adresem: http://www.pik.org.pl/pages/11/sekcja-wydawcow-edukacyjnych

 

§ 24. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.ksiegarnia-edukacyjna.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. GM zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez GM zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie księgarni internetowej GM.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu lub Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, będą rozstrzygane przez sąd powszechny wg. właściwości ogólnej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.

 

 

REGULAMINY AKCJI SPECJALNYCH:

 

Regulamin - Akcji Specjalnej „Gratis do zamówienia” .......... czytaj

Regulamin - Akcji Specjalnej „WIOSNA MACKO” .................. czytaj

Regulamin - Akcji Specjalnej „Dźwięki natury”  ................... czytaj

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel