30-dniowy ZWROT

Regulamin promocji: „30-dniowy ZWROT”  

§  1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Organizatorem promocji o nazwie „30-dniowy ZWROT” zwanej dalej „Promocją” jest Grupa MAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000047059, NIP 657-008-22-45, zwana dalej „Organizatorem”.  
 2. Promocja jest organizowana przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sklepu internetowego www.ksiegarnia-edukacyjna.pl – promocja ogólnopolska.    
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.05.2016 r. i trwa do 31.12.2016.    

 

§  2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ  

 1. Promocja „30-dniowy ZWROT” skierowana jest wyłącznie do klientów sklepu internetowego www.ksiegarnia-edukacyjna.pl  zwanych dalej Uczestnikami.  
 2. Promocją objęty jest wyłącznie towar, spełniający poniższe warunki:  
  -  nie jest używany,  
  -  znajduje się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, które nie było otwierane,    
  -  nie był zakupiony w systemie ratalnym.  

 

§  3 ZASADY ZWROTU TOWARU  

 1. Uczestnik Promocji zwraca zakupiony przez siebie towar na własny koszt.  
 2. W odniesieniu do towarów objętych Promocją, Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie do 30 dni od dnia otrzymania towaru.  
 3. Towar musi zostać dostarczony do magazynu Sprzedającego na adres: Grupa MAC S.A., ul. Zagnańska 119, 25 – 560 Kielce wraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

§  4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest Organizator.  
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej, w tym przede wszystkim w celu ustalenia numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć może być niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Promocji.  
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

 

§  5 Postępowanie reklamacyjne  

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały okres trwania Promocji oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje należy przesłać listem poleconym na adres: Grupa MAC S.A., ul. Witosa 76, 25 – 561 Kielce. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.  
 2. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji, Uczestnik zgłaszający zostanie poinformowany o wyniku postępowania drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail, o ile Uczestnik udostępnił w tym celu swój adres e-mail.  

 

§  6 Postanowienia końcowe  

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem www.ksiegarnia-edukacyjna.pl
 2. Uczestnik wyrażając chęć wzięcia udziału w Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.    
 3. Wszelkie spory między Uczestnikami Promocji a Organizatorem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.  
 5. Niniejszy Regulamin pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Uczestnikom będącym konsumentami z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel